स्विस कलाकार

हरमन हेस: विंनी कोन!

विन्नी कोन! देवी एफर्टेटी पेरो - सेट्टे लंगहे मिग्लिया आईओ फैसिको एड ओगनी पासो। डाइट्रो इल बोस्को एड आईएल कोल एस्पेटा इल एमआई कैवेलो रोजो। विन्नी कोन! Afferro le redini - vieni con me nel mio castello rosso। L crescono alberi blu con mele d'oro, là sogniamo sogni d'argento, che nessun altro può sognare।

और अधिक पढ़ें