जापानी कलाकार

माकोतो मुरामात्सु, 1947

Makoto मुरामत्सु [村 松 Mur], é un illustratore Giapponese, विशेष मोदो दी गट्टी में, मा आचे दी तांती वेत्री अनिमली। Le espressioni dei suoi animali, un misto di umorismo e dolcezza deliziosamente fusi insieme, fanno riconoscere 100atamente lo stile di Muramatsu, non appena se ne sia visto uno। ले सुए तेरे ई बफे इमगिनी ह्नानो फत्तो इल जीरो डेल मोंडो, सोप्रटुट्टो सोतो स्वरूपा पहेली।

और अधिक पढ़ें