रूसी कलाकार

कैंडिंस्की | इल तृट्टतो देई रंगी / कला में आध्यात्मिक पर

Pin
Send
Share
Send
Send
La आध्यात्मिकता nell'arte / कला में आध्यात्मिक पर / asber दास Geistige in der Kunsटी, आईआईएल टिटोलो चे वास्सिली कैंडिंस्की * डेड अल सग्गियो डेल 1911, कबू स्पीग il समस्याआ dell'astrazione, esaminando il rapporto possibile ला आध्यात्मिटा ई ले मेनिफेस्टियोनी कलात्मक।
नेल कैपोडेन्नो डेल 1911 वासिली कैंडिंस्की * असिस्ट एड अन कॉन्ट्रो डी दी अर्नोल्ड शॉनबर्ग एक मोनाको। टोर्नाटो ए कासा कैंडिंस्की *, प्योर नॉन कॉन्कोसेंडोलो पर्सनमेंटल, स्क्रैच ऊना लेटाला अल कंपोजिटोर प्रति रेंडरलो पार्टिकिप डि टेटो आईल सू सू एंटसियसमो नेल'एवर असिस्टिटो ए कंसर्टो ई, प्रति पर्लरग्ली दी क्लेली चे, सेकंडो लुई, सोनो आई पुनी दी कॉन्टेक्टो के लिए। दिप्ती ई ला संगीत डेल कम्पोजिटोर।
क्वेलो ए एन अन्नो डेवेरो एवेव प्रति कैंडिंस्की, è नेल पिएनो डेलो स्लीपुपो प्रैटिको डेल्ले सुले इदे सेरा लो आध्यात्मिक नेल'टर् ई, ल'एडोर मोनसेज़ जॉर्ज म्यूलर एवेवा एल'आनो प्राइमा बोकोसियाटो ला सुसा प्रोपेक्टो डिसा प्रोवोस्टो डिस्को प्रोवोस्टो। l'editore, la gente interessata ad argomentazioni teorico-estetiche, नॉन युग पोई कॉस न्यूमेरोसा। अल टैल प्रिस्टिटो पेरो, कैंडिंस्की * नॉन हा माई मोलेटो ला प्रेसा ई, प्रोपायरो नेल सेटेम्ब्रे डी क्वेलानो, प्रोबेबेलमें ग्रैजी ऐका अला मीडियाजियोन डी फ्रैंज मार्क, इल फेमासो ट्रेटाटो सेरा एपुन्टो लो आध्यात्मिक नेल'आर्ट, वर्बा प्यूब्लिकैटो।
वासिली कैंडिंस्की (1866-1944) *, आधार में अल्ला प्रोप्रिया कॉंन्झियोन, सेकंडो ला क्यूले, इल मूवीमोटो डेल कोलोर é ऊना विब्राज़ियोन चे तोका ले कॉर्डे डेली'इन्टीरिटिटा, डेसक्रेव आई बेस में बेस एलाज़ियोनी ई ऑल इमोजीओनी चे सस्किटानो नेलो स्पेटटोरो, पैरागानंदोली की स्ट्रेंथ म्यूज़िक। एगली सी ओटा देई रंगी प्रिमारी - जिआलो, ब्लू, रोज़ो, ई पोइ दी रंगी दूसरी अरण्यसिओन, वर्डे, वायोला, ciascuno dei quali è frutto डेला मेस्कोलेंज़ा टी प्राइमेरी के कारण। Analizzerà anche le proprietà di marrone, grigio e arancione:
 • इल जाइलो è dotato di una follia vitale, prorompente, di un'irrazionalità cieca; विएना परगनाटो अल सूनो डि ऊना ट्रॉम्बा, डी ऊना फनफारा। इल जाइलो इंडिका एचे एक्टिटाजिओन क्विन्डी पुए एस्सेरोटो स्पेसो अल रोजसो मा सी डिफरेंज़िया डा क्वेस्टुल्टिमो।
 • ल Azzurro è il blu che tende ai toni pii chiari, é indifferente, distante, un cielo कलात्मक; è परगनाबाइल अल सूनो डि अन फ्लैटो।
 • इल रसो è कैलडो, विटेले, विवासे, irrequieto ma डाइवर्सो दाल जियालो, पर्चे न हा हा सुआ सुपरफिशियलिटा। L'energia del rosso è consapevole, puere Essere canalizzata। पिए ial चियारो ई टेंडेंट अल जियालो, पिओ हा महत्वपूर्ण, एनर्जिया। इल रोजो मेडियो ondo प्रोफोंडो, इल रोज्सो स्कुरो पे पीडो मेडिटेटिवो। Tub परगनाटो अल सूनो डि ऊना टुबा।
 • ल arancione एस्प्रिम एनर्जिया, मूवमेंटो, ई पिए ic विकिनो लगभग टोनलिटा डेल जियालो, पीआई इ सुपरफिशियल; è paragonabile al suono di una campana o di un contralto।
 • अवैध क्रिया यूए assoluta mobilità in una assoluta sile, fa annoiare, suggerisce opulenza, compiacimento, è una sile appagata, appena vira verso il gylolo acquista energia, giocosità। कॉन इल ब्लू दिवांटा पेंसेरोसो, अटिवो। हा मैं टोनि एम्पी, काल्दी, सेमिग्राई डेल वायलिनो।
 • इल वायोला, आओ लारैंसिएन, è इंस्टाबिले एड ol मोल्टो डिफिसाइल यूज़ेजलारो नैला फेशिया इंटरमीडियािया ट्रे रोजसो ई ब्ल। , पैरागोनबाइल अल कॉर्नो इन्ग्लिस, अल्ला ज़म्पोगना, अल फागोटो।
 • इल ब्लर è il colore del cielo, è प्रोफोंडो; quando è intenso सुग्गेरीसे चुप, quando tende al nero è fortemente drammatico, quando tende ai toni più chiari le sue qualità sono simili a quelle dell'azzurro, se viene mischiato con il giallo lo rele malto, edto malto, edto malto, edto "ipocondria"। वास्तव में é एसोसिएटो अल सुनो डेल डेलोनसेल्लो।
 • इल ग्रिगियो è l'equivalente del verde, ugualmente statico, indica sile, ma mentre nel verde è presente, seppur paralizzata, l'energia del giallo che lo fa variao verso tonalità più chire o più fredde facendogli recuperare vuperare vrazare vrazare di movimento, che Esso volga vers il bianco o verso il nero।
 • इल मैरून सी ottiene mischiando il nero con il rosso, ma Essendo l'energia di search'ultimo fortemente sorvegliata, ne consegue che Esso risulti ottuso, duro, poco dinamico।
 • इल बियान्को è दातो दल्ला सोमा convenzionale di tutti i colori dell'iride, ma è un mondo in cui तूती क्वेस्टी रंगी सोनपोसी, दी फत्तो è अन मूरो डि सिलेंजियो अस्सुल्तो, इण्टरनेमे लो सेंदो आओ नॉन-सूनो। टुटाविया é un silenzio di nascita, ricco di potenzialità; è la pausa tra una Battuta e l'altra di un'esecuzione musicale, che prelude ad altri suoni।
 • इल नीरो é mancanza di luce, è un नॉन-कोलोरा, è खर्चो अन रोगो अरसो पूर्णता। È अन सिलेंजियो डि मोर्टे; è la pausa finale di un'esecuzione musicale, tuttavia a differenza del bianco में क्यूई इल कलोर चे vi è già contenuto é flebile, फैस रिसाल्टेयर क्वालसी कॉलेर।
वासिली कैंडिंस्की - कला में आध्यात्मिक, 1911 पर
अनुवाद: उबेर दास गेस्टिज इन डेर कुन्स्ट;
हिलबा रेबे द्वारा संपादित और अनुवादित;
प्रकाशक न्यूयॉर्क: सोलोमन आर। गुगेनहाइम फाउंडेशन।Pin
Send
Share
Send
Send