स्विस कलाकार

जॉन विलियम वॉटरहाउस और हरमन हेसरोजा purpureaTi avevo cantato una canzone।
तू तेसवी। ला तुआ नियते तेंदेवा
कोन डिटा स्टैन्च उना ग्रांडे,
रोसा, मटुरा रोज़ा पुरपुरिया।
ई सोप्रा दी नोई कोन एस्ट्रानियो फुलगॉर
सी अलज़ो ला माइट नोटटे डीस्टेट,
एपर्ता नेल सू मेरवीग्लिसो स्प्लेंडर,
ला प्राइमा नोटे चे नोइ गोडेमो।
साल ई पइगो bra ब्रैकियो ऑस्कुरो
intorno a noi ed युग così calma e calda।
ई दाल तुउ ग्रेमबो सिलेंजियोसा स्क्रोलस्टी
i पेटाली दी उना रोजा पुरपुरिया।हरमन हेस