स्विस कलाकार

जॉन विलियम वॉटरहाउस और हरमन हेस

Pin
Send
Share
Send
Send
रोजा purpureaTi avevo cantato una canzone।
तू तेसवी। ला तुआ नियते तेंदेवा
कोन डिटा स्टैन्च उना ग्रांडे,
रोसा, मटुरा रोज़ा पुरपुरिया।
ई सोप्रा दी नोई कोन एस्ट्रानियो फुलगॉर
सी अलज़ो ला माइट नोटटे डीस्टेट,
एपर्ता नेल सू मेरवीग्लिसो स्प्लेंडर,
ला प्राइमा नोटे चे नोइ गोडेमो।
साल ई पइगो bra ब्रैकियो ऑस्कुरो
intorno a noi ed युग così calma e calda।
ई दाल तुउ ग्रेमबो सिलेंजियोसा स्क्रोलस्टी
i पेटाली दी उना रोजा पुरपुरिया।हरमन हेसPin
Send
Share
Send
Send