पुनर्जागरण कला

लियोनार्डो दा विंसी ~ डेल पोएटा ई डेल पित्तोर…

Pin
Send
Share
Send
Sendट्राटेटो डेला पिटुरा - पार्ट प्राइमा / 10
La pittura एक piú degno senso che la poesia, e fa con piú verità le आंकड़ा delle opere di natura che il poeta, e sono molto piú degne leere di natura che le parole, che sono opere dell'uomo; perché ताल प्रॉपोरेज़िओन डे डले ओपेरे डिलेली उओमीनी ए क्लेला डेला नटुरा, क्वाल è क्लेला ची'ल डैल'ओमो ए डियो। Adunque è piú degna cosa l'imitar le cose di natura, che sono le vere similitudini in fatto, che con parole imitare i fatti e le paroleli uomini।
E se tu, poeta, vuoi descriptionvere le opere di natura colla tua semplice professione, fingerendo satiiversi e forme di varie cose, tu sei superato dal pitt con con infinita proporzione di potenza; ma se vuoi vestirti delle altrui scienze अलग दा निबंध poesia, एले नॉन सोनो tue, एस्ट्रोलाजिया, रेटोरिका, तेगोलिया, फिलोसोफिया, जियोमेट्रिया, एरिथमेटिका ई सिमिली; तू न सेई अल्लोरा पोइता, तू त्स त्रसमुति, ई गैर सेइ पिउ क्वेलो दी चे क्वि सी परला।
या गैर वेदी तु, चे से तु वौइ और अर अल्ला नटुरा, तु वि वई कोन मीज़ी दी स्तेत्जे दोलतुलरी सोप्रा ग्लि पुतति दी नटूरा, एड पिल्तोर प्रति से सेजा अइयुतो डी स्यान्ज़ा ओ डियाल्री मेज़ी वीए तुरंत सभी इमाम इमाम इमाम अलैहिस्सलाम। opere di natura।
कॉन खोजा सी मुवोनोओ ग्लि अमांती वर्सो आइ सिमुलक्री डेला कोसा अमाता एक पारलेरे कोल इमेट पिट; कोन खोजा सी मुवोनो आई पोपोली कॉन इन्फर्वोरटी वोटी ए रिसेकेरेरे आइ सिमुलकरी डिग्लिडि; ई नॉन ए वेदेरे ले ओपेरे दे 'पोई, चे कोन पैरोलीनो आई मेडिसिमी इडडी। कॉन खोजा s'ingannano gli animali: già vid'io una pittura che ingannava il cane mediante la similitudine del suo padrone, alla quale Esso canen facea grandissima festa; ई सिमिलिमेंट हो विस्टो आई कैनी अबैबाइर, ई वोलर मोर्डेरे आई कैनी डिपिंटी; ed una scimmia fare अनंत pazzie कंट्रो विज्ञापन un'altra scimmia dipinta। हो वेदुतो ला रोंडाइन वोलेर ई पोसारसी सोप्रा मैं फेर्री डिपिंटी चे स्पोर्टानो फुओरी डेलले अनल्रे डिली एडिफी; टुटे ओपराज़ियोनी डेल पित्तोर मारविग्लिओसिमाइम।

Pin
Send
Share
Send
Send