पुनर्जागरण कला

लियोनार्डो दा विंची ~ इल पिटोर डीए आई ग्रेडी डेल कोसे ऑस्ट्रॉस्ट ऑल इकोचियो, आइल म्यूज़ीलो डीए डेल विले स्टोकेस्ट ऑलोरोचियो

Pin
Send
Share
Send
Sendट्राटेटो डेला पिटुरा- पार्ट प्राइमा / 27
Benché le cose opposte all'occhio si tocchino l'un l'altra di mano in mano, nondimeno farò la mia regola di venti in venti braccia, come haatto il musico infra le voci, che benché la sia unita ed appiccata insieme insieme हा पोची ग्रेडी डि वॉइस इन वॉयस, डोमंडांडो कैला प्राइमा, सेकेंड, टेराजा, क्वार्टा ई क्विंटा, ई कोसी डि ग्रेडो इन गैंडो हा पोस्टो नोमी अल्ला वेरिएटा डि अलजारे ए अबबासरे ला वॉयस।
लियोनार्डो दा विंची - संगीतमय रेबस
Se tu, o Musico, dirai che la pittura è meccanica per Essere operata coll'esercizio delle mani, e la musica è operata con la bocca, ch'è organo umano, ma non per pero del senso del gusto, la la mano senso delo tatto; meno degne सोनो ancora le पैरोल चे i फैटी।
मा तू, स्क्रिटोर डेल्ले स्निएन्जे, नॉन कोपि तू कॉन मनो स्क्रिवेंडो सियॉ चे स्टैला नैला मेंट, आइल आइल पित्तोर? E se tu dicessi la musica Essere composta di proporzione, ho io con searcha medesima seguito la pittura come meglio vedrai।
लियोनार्डो दा विंची - ताम्बुरो मेकनिको
Quella cosa è piú degna che satisfa a miglior senso। Adunque la pittura satisfattrice al senso del vedere è piú nobile della musica che solo satisfa all'udito। Quella cosa è piú nobile che ha piú eternità; adunque la Musica, che si va उपभोगांडो mentre ch'ella nasce, è men degna della pittura, che con vetri si fa eterna।
लियोनार्डो दा विंची - टिम्बल कॉन सिस्टेमा मैकेनिको
क्यूला कोसा चे कॉनियेन इन से पियु यूनिवर्सलिटा ई वरियेटा डी कोस, क्वेला सरता डेटा पीयू एक्सेलेंजा। Adunque la pittura è da Essere preposta a tutte le operazioni, perché è contenitrice di tutte le forme che sono, e di quelle che non sono in natura; è पियू दा एस्सेर मैगिसिपेटा एड एस्लाटाटा ला ला म्यूजिका, चे सोलो अटेंड अल्ला वॉयस। कोन खोजा सी फन्नो मैं सिमुलचारी अगली इडडी; डी आइंटोर्नो ए क्वेस्टा सी आईएल कल्टो डिवाइनो, इल क्ले इनाटो कॉन ला म्यूजिक ए ए क्वेस्टा सर्वेंट; कोन खोजा सी डीए कॉपिया अगली अमंती डेला कारण डी 'लोरो अमोरी; कोन खोजा सी रिसर्वानो ले बेलेज़्ज़े, ले क्वालि आईल टेम्पो ई ला नटुरा फैन फ़ॉगिटिव; con searcha noi riserviamo le similitudini degli uomini famosi। ई से तू दीसेसी: ला म्यूज़िका s'eterna collo scriverla, il medesimo facciamo noi qui colle lettere।
लियोनार्डो दा विंची - वियोला ऑर्गनिस्टा, सी। 1493-1495
अडूके, पोइच तू है मेसा ला म्यूज़िका इंफ्रा ले आरती लिबरली, ओ तू वि मेट्टी खोजा, ओ तू नी लेवी क्वेला; e se tu dicessi: gli uomini vili l'adoprano, e cosí è guasta la musica da chi non la sa। सी तू दीराई: ले स्किएन्ज़ नॉन मैकेनिको सोनो ले मेंटली, ओयो टी दिरो चे ला पित्तुरा ए मेंटल, ई चीला, सिक्सेक ला म्यूज़िका ई ला जियोमेट्रिया लियो प्रोपोर्ज़ियोनी डेल क्वांटिटा जारी रहेगा, ई लारिटिका डिले डिस्कनेक्ट, खोज। quantità जारी है, e le qualità delle proporzioni d'ombre e lumi e distanze nella sua futureettiva।Pin
Send
Share
Send
Send