यथार्थवादी कलाकार

उद्धरण, कविता और साहित्य का संग्रह

Pin
Send
Share
Send
Sendविंसेंट वान गागो
 • फेशियो सेपर ची ची न तो किराया, प्रति इम्पारा आओ वा फट्टो।
 • गैर Non तांतो इल भाषाओगिओ डेल पित्तोर चे सी देवे संतरी, क्वांटो क्वेलो डेला नटुरा।
 • सिओ चे डिसीडेरो, è चे टुटो सिया सर्कोलारे ई चे नॉन सी सिया, प्रति कोसो डीयर, एन इनिजियो नी फाइन नीला फॉर्मा, मा चे एस्सा डिया, इंवेस, लिडा डि अन इनसीम आर्मोनियोसो, क्वेलो डेला वीटा।
 • Cos il pennello sta alle mie dita आओ l'archetto al violino e assolutamente per mio piacere।
 • ते क्वाल्टीकोसा पारला ते ते प्रति डर्टी न सेई पिटोर, एबोने इन दीपो कैसो वेचियो मियो: डिपिंगी! ई खोजा वासे त्सेरा। मा tacerà एकल से द्विपी। ची, एस्कोल्टो क्वेस्टा वॉयस, वा डगली एमिसी ए लामटारसी, एक रेककनारे लोरो ले सुए प्रीओकूपाजियोनी, पेर्ड अन पो 'डेला सुआ फोर्जा वर्जिन, अन पो पो डेल मेगलियो चे सी'ए। टीआई ओस्टोनो एस्सेरे एमीसी सोलो रंगो चे लोटानो कॉन्ट्रो क्वेस्टे स्टेसी प्रीकोकूपजियोनी, कोलोरो चे कोन लेम्पिसियो डेला लोरो अटविटा, एस्लेटानो ल'आटिविता चे सी सीएए!
पियरे अगस्टे रेनो🎨र🎨
 • ऊना मटीना सिसकें अनो दी नोइ युग रिमास्तो सेन्जा नीरो, सी सर्वì डेल ब्लू: एरा नातो ल'इम्प्रेसिस्मो।
 • मेरे अनुसार, अन डिपिन्टो डेव एस्सेरा एना कोसा अमाबाइल, एलेग्रा ई बेला, एसella, बेला। सिय सोनो गिआ एब्बस्तान्जा कोस नोजे बेला वीटा सेन्जा चे सी सी मेट्टा एक फेब्रिकारने वेदी। तो bene che è difficile दूर ammettere che un dipinto possa appartenere alla grandissima pittura pur rimanendo allegro। ला गेंटे च सवारी न विने माई प्रेसा सूल सेरियो।
 • कोमि डिफिसाइल कैपियर नेल फेयर अन क्वाड्रो क्वाल è इलो मोमेंटो एसेटो इन कुई ल'इमिटाजियोन डेला नतुरा डीवे फर्मीसी। Un क्वाड्रो नॉन è अन प्रोसेसो वर्बेल। Quando si tratta di un paesaggio, io amo quei quadri che mi fanno venir voglia di entrarci dentro per andarci a spasso।
 • रेस्टो अल एकमात्र नॉन टैंटो प्रति eseguire dei संस्कार में piena luce, ma per scaldarmi e per osservare। कोसो, एक फोर्ज़ा डि वेदेरे ल'एस्टर्नो, हो फिनिटो कोन ल'कोर्गेर्मि सोलो डेल ग्रैन्ड आर्मनी सेन्जा पिओ प्रीकोपुकर्मी देई पिककोली डिट्टागली ची स्पिलोनो इल एकमात्र एज़िच इन्फिअमारलो।
 • Quando, immersi nel silenzio, sentiamo tutt'a un tratto squillare il campanello, abbiamo l'impressione che il rumore sia molto più stridento di quanto lo sia effettivamente। Ebbene! Io cerco di far vibrare un certo colore in modo cosens intenso se il अफवाह डेल कैम्पानेलो रिसुओनासस इन मेज़ो अल सिलेंजियो।
 • सी अरमा दवन्ती अल्ला नटुरा को देल तेलेरी, ई ला नटुरा ले सबटटे टुटे।
 • लोपेरा आर्टिका डेवे कट्टूरे, लेगारे ई पोर्टेयर इन कॉन एस लो लो स्पेटेटोर। Con Essa l'artista trasmette la sua passione, è il fluido che emana e con il quale coinvolge l'osservatore nei स्वामित्व वाली भावना।


प्रसिद्ध कलाकारों, कविताओं, क्लासिक और समकालीन साहित्य से कला उद्धरण का संग्रह
Pin
Send
Share
Send
Send