पुनर्जागरण कला

लियोनार्डो दा विंची | दे ० 'राइफलविसी | ट्राटेटो डेला पित्तुरा - पार्टे क्विंटा

Pin
Send
Share
Send
Sendट्राटेटो डेला पिटुरा * - पार्टे क्विंटा


 • 769. डेल'ओम्बरा इंटरपोस्टा इन्फ्रा ल्यूम इंसटेक्ट ई ल्यूम राइफलो।
L'ombra che s'interpone infra il lume evente ed il lume riflesso sarà di grande oscurità e si dimostrerà piú oscura ch'essa non è, peraa del paragone del lume evente che con Essa confina।
 • 770. कबूतर इल रिफलौ देव'सरे पियु ओसुरो।
से il lume s'illumina il corpo rp, e 'farà l'ombra primitiva piú chiara di sopra, inverso il lume, che di sotto dov'essopo si posa sopra il पियानो, per la quarta di क्वेस्टो चे डाइस: la superfie diice ogni corpo partecipa del colore del suo obietto; adunque l'ombra derivativa, la quale si Stampa sopra il pavimento nel sito mp, risalta nella parte del corpo ombroso op, ed il lume derivivivo, che cinge story ombra, cioè mn, risalta in or e-ata è la omb corpi ombrosi non hanno mai il riflesso luminoso ne 'confini che ha il corpo ombroso col suo pavimento।
 • 771. पेर्चे मैं राइफलि पोको ओ निएंटे सी वेदोनो ने 'लुमी यूनिवर्सलली।
मैं राइफलेसि डी 'कोरपी ओम्ब्रोसी पोको ओ निएंटे सी वेदोनो ने' ल्यूमि यूनिवर्सलली; ई क्वेस्टो नास्से पेर्के टेल लिम युनिवर्सल सर्कॉन्डा एड एब्बरकिया असाई सियास्कुनो डी एस्सी कोरपी, ला सुपरफिसी डी 'क्वालि, कॉम'ए प्रोवाटो, पार्टेकिपा डेल कोलॉ डे' सूई ओबेटी; se se il corpo a fosse illuminato dal suo emisfero gcd ed ombrato dalla terra gfd; qui la superficie di tal corpo è illuminata ed ombrata dall'aria della terra che gli sta per obietto, e tanto piú o meno illuminata ed ombrata, दूसरा che piú o meno é veduta da maggior somma di luminoso o diuro; आओ सी वेद, एन पेल्टो ए एस्से वेदुतो दा टुट्टा ला पार्टे डेलिमिसफेरो हिसि, ई नॉन वेदुतो दा नेसुना पार्टे डेलेलोस्किटा डेला टेरा।अनुकुल सेगिटा, के एस्सेरे पियु इलुमनाटो चे डोव सोलो वेड लॉले डेलेसेम ई कथा इल्लुमिनाज़ियोन è corretta dall'oscurità डेला टेरा आरडी, ला क्ले टुट्टा वेड एड è veduta dal punto a, com'è प्रोवेटो इनफेटिवा; e se noi vorremo dire dal punto b, noi troveremo quello Essere meno Illuminato che il punto a, conciossiaché Esso b vede la metà dell'ememfero che vedeva a, cioè vede tutto cd, ed il b vede solamentamente chamente ed ch ché cd, e vede tutta la oscurità della terra che vedeva a, cioè la terra rd, e vi si aggiunge la parte rf ch'è piú oscura, perché in essa manca il lume dell'emisfero Ec, il quale non manca alla ra एडुंक प्रति कथा रागियोन क्वेस्टो कॉर्पो नॉन पूए एलेवे राइफलो, पेर्च इल राइफलो डेल ल्यूम è डोपो ल'बोरा रियासत डी 'कोरपी; e qui l'ombra रियासत é nel punto dove tal corpo è in contatto col पियानो डेली टेरा, पेर्के लि ई इंटरटेनमेंट प्राइवेटो ल लुसे।
 • 772. आइए राइफल रहित सी जेन नेहा 'ल्यूमि यूनिवर्सलली।
जेनासी इल राइफलो न 'कोरपी इलुमिनाती दाई लुमी यूनिवर्सलली, quando una parte del corpo illuminato riflette il suo maggior lume in quel luogo dove vede minor parte del medesimo lume; आ, vedendo il cielo ef nel luogo d, e una maggior parte del medesimo cielo veda k, allora il lume derivativo k rifletterà d; मा दी क्वेस्टो सी दूरिया डिस्टिनो ट्रेटाटो अल सू सू लुगाटो।
 • 773. क्वालि लुमि फासियानो पायो नोटा ई स्पेडिटा ला फिगरा डे 'मस्कोली।
डे 'लूमी चे डेबोन डेयर वेरा नोटिया डेला फिगर डे' मस्कोली, ग्लि यूनिवर्सलली नॉन सोनो बुनी, मा आई पार्टिसोलरी सोनो परफेट्टी, ई टोंटो पिउ क्वांटो एस्सी लारी सार्नो डि माइनर फिगर; ई कथा डिमॉस्ट्राज़ियोन सी देवे फेयर कोलो मूमेंटो डेल ल्यूम प्रति पियू वर्सी, एम्पोचे, से इल ल्यूम स्टेसी फेर्मो, एस्सो इलुमिनेरेबे पिककोला पार्टे डेल कोरोला मुस्कोकोसो, एड आईल सू रमानेंटे रिमार्रेब ओसोरो, ई प्रति स्यूसेंज़ेन्जायरेरेबेरे।
 • 774. आओ मैं धनिया बियांची सी देवों की मूर्ति।
सी अंजीरोरई अन कॉर्पो बियान्को सर्कंडेटो दा मोल्टारिया, पर्चे इल बियान्को नॉन दा दा कोलोर, मा सी तिंग ई ट्रमासुता इन पार्टे डेल कोलोर चे ग्लि ए प्रति पर्टो।
सी वेदराय उना डोना वेस्टीटा डि बियान्को इन ऊना कैंपगना, इल कोलोरे डी क्वेला पार्टे दी लेई सर से वेदुटा दाल सोलो सरो चियारो इन मोदो, चीयार इन पार्टे, आइल एकमात्र, नोआ अल्ला विस्टा; e quella parte che sarà veduta dall'aria luminosa प्रति i raggi del एकमात्र tessuti e enterrati infra Essa, perché l'aria in sé azzurra, la parta della donna vista da dett'aria parrà pendere azzurro में; se nella superficie della terra vicina saranno prati, e che la donna si trovi infra un prato illuminato dal एकमात्र ed edo एकमात्र, vedrai tu le parti di Essay पिगहे, che possono Esser viste dal prato, tingersi per raggi rifgi के बिना। e cosí si va trasmutando nei colori de 'luminosi e गैर luminosi obietti vicini। से तु सप्रै रैगियारे ई स्केरीवरे ला डिमोस्ट्राजिओन डेल फॉर्मे, इल पित्तोर ले फारै ची चेरानो चेतन कॉन ओम्ब्रे ई लूमेनीटोरिएरी डेलारिया डे 'वोल्टी, डेला क्वेल तू नॉन पुओई एंगुंगेरे कॉ ला पेनना, डोवे सी एग्गुनि कॉलोनी।
 • 775. डेल'ओचियो च स्टा अल चिरो ई वेद इल लुओगो ऑस्कुरो।
नेलो स्कुरो नेसुन कोलोर सेकेंडो é डेला मेडीसीमा चिरेज़्ज़ा चे इल प्रिमो, सेरे सियोनो इमिली में। प्रोवसी प्रति ला क्वेटा डी क्वेस्टो कबूतर पासा: ला सुपरफिसी दी क्वेलो कोरपो सी तिंगा पियू डेल मेज़ो ट्रसपेरेंटे इंटरपोस्टो इन्फ्रा एल'ओचियो एड एस्सो कॉर्पो, डेल क्ले मेलेजो इंटरपोस्टो सार डी दी मैगीगोर ग्रोससेज़ा।
Adunque riman concluso che il colore secondo, posto in mezzo di trasparente oscuro, avrà piú oscurità interposta infra sé e l'occhio, cheil color primo, il quale si trova piú vicino al medesimo occhio; ई ताल प्रोपोर्ज़िओन सर दा दा ऑसुरिटा एक ऑसुरिटा डी एस्सी रंगी, क्वाल सार् दा दा क्वांटिटा ए क्वांटिटा डेल मेज़ो ऑसुरो चे डी एसई ली ली तिंग।
 • 776. लुआगो चिएरो में डेल'कोचियो चे वेद ले कोस।
नेलारिया इलुमिनाटा नेसुन कोलोर सेकेंडो सारा ओसुरो आईल मेडेसिमो कोलोर ची'ए पीयू विस्कोनो। प्रोवासी प्रति ल'एंटेकेडेंट, पेर्चे पियु ग्रोससेज़ा डेला चिआरेज़ा डेली'एरिया रेस्टा इंटरपोस्टा इन्फ्रा एल'ओचियो ई इल सेकेंडो कोलोर, चे इन्फ्रा ओकोचियो ई इल कलर प्राइमो; ई प्रति कॉनसेग्जेनिया ला प्रपोर्ज़िओन डेल वर्टेएआ डि टाली रंगी सार्इ उपमा एली प्रोपोर्ज़िओनी डी एसे क्वांटिटा डी आरि इंटरपोस्टे इन्फ्रा एल'ओचियो ई आई डेट्टी।
 • 777. Delle ombre e lumi delle città।
Quando il एकमात्र è all'oriente, e l'occhio sta sopra il mezzo di una città, Esso occhio vedrà la parte meridionale di Essa città aver i tetti mezzo ombroso e mezzo luminosi, e cosí la laententionionale; ला ओरिएंले सरता टुट्टा ओम्ब्रसा, ई ला ऑस्सिडेलल सारा टुटा लुमिनोसा।
 • 778. डेल'इलुमिनाज़िओन डेल्ले पार्टि इन्फाइम डी 'कोरपी इंसेम रिस्ट्रेती, बटग्लिया में ग्लि यूओमिनी आते हैं।
ले भागि डिगली उओमीनी ई कैवल्ली इन बट्टाग्लिया ट्रावग्लियंती सरानो टोंटो पिउ दोसर, क्वांटो एस्से सरानो पिउ विसीना अल्ला टेरा चे ली सोस्टीन; ई क्वेस्टो सी प्रोवा प्रति ले परेती डे 'पोज्जी, ले क्वालि सी फानो टान्टो पियू दोसर, क्वांटो निबंध पियू सी प्रोफोंडानो; ई क्वेस्टो नास्से पेर्के ला पार्टे पियू प्रोफोंडा डी 'पोज़ी वेजे एड è वेदुटा दा माइनर पार्टे डेलारिया लुमिनोसा, चे नेसुनलार्टा सुआ पार्टे; ed i pavimenti del medesimo colore, che hanno le gambe de 'predetti uomini e cavalli, saranno semper piú illuminati infra angoli eguali che le altre prediem gbe।
 • 779. डेल ल्यूम पार्टिकलर।
Il lume particolare è reasona di dar miglior rilievo ai corpi ombrosi, che l'universale, ci mostra il paragone di una parte di campagna illaata dal एकमात्र, ed una ombrata dal nuvolo, che solo si illumina del lume Universal dume doo।

Pin
Send
Share
Send
Send